Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021

2020. október 01.

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szolgál.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti.

 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó lakóhelye a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén van.

Az „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei:

Az ösztöndíjpályázatra azok

-       a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,

-       hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik

-       felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az „A” típusú ösztöndíj pályázati kötelező mellékletei:

-  A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.

 

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

-  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

-  A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

-----------

 

A „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei:

Az ösztöndíjpályázatra azok

-       a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,

-       hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A „B” típusú ösztöndíj pályázati kötelező mellékletei:

- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

- A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok.

------------------

A pályázat rögzítésének és

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ

történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatainak kezelésére létrehozott Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer az EPER-Bursa.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A regisztrációt követően van lehetőség a pályázati adatok feltöltésére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban, zárt borítékban Leányvár Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell eljuttatni. (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.), a borítékra csak annyit kell ráírni: „Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat”.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Kapcsolódó dokumentumok:
A pályázati kiírás 2021(42 K)
B pályázati kiírás 2021(42 K)