Lakossági felhívás szociális célú tűzifa támogatásra

2019. október 17.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Szociális tűzifa támogatás


Leányvár Község Önkormányzata összesen 25m3 szociális célú tüzelőanyag (keménylombos tűzifa) vásárlásához kapcsolódó pályázati támogatásban részesült. A támogatás felhasználásának célja a szociálisan rászorult (időszakosan vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő) lakosság fűtési kiadásainak csökkentése.

A szociális tűzifa támogatásra vonatkozó kérelem formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.) szociális ügyintézőjénél vehető át. A kitöltött kérelmeket ugyanitt lehet leadni, legkésőbb 2019. november 15. napjáig. A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a vele egy háztartásában élő(k) jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről.

A benyújtott igények elbírálása során előnyben részesül az a kérelmező, aki

a)       a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti, aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult,

b)      a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.