Lakossági felhívás szociális tűzifa támogatásról

2020. október 07.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL


Örömmel értesítjük Leányvár lakosságát, hogy Önkormányzatunk összesen 40m3 szociális célú tüzelőanyag (keménylombos tűzifa) vásárlásához kapcsolódó pályázati támogatásban részesült. A támogatás felhasználásának célja a szociálisan rászorult (időszakosan vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő) lakosság fűtési kiadásainak csökkentése.

A szociális tűzifa támogatásra vonatkozó kérelem formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.) szociális ügyintézőjénél vehető át. A kitöltött kérelmeket ugyanitt lehet leadni, legkésőbb 2020. november 13. napjáig. A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a vele egy háztartásában élő(k) jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről.

A benyújtott igények elbírálása során előnyben részesül az a kérelmező, aki

a)       a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti, aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult,

b)      a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.