Kereskedelmi és ipar igazgatást érintő jogszabályváltozások

2013. január 17.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Telep. Korm. rendelet) főbb változásai:

2013. január 1-én hatályba lépett módosítások:

A bejelentéshez kötött ipari tevékenység és a telepengedély köteles ipari tevékenység esetében a hatáskör címzettje a telep fekvése szerint illetékes település jegyzője.

A jegyző meglévő telep módosításának bejelentése esetén belföldi jogsegély keretében kérheti meg az eddig illetékes jegyzőtől az előzmény iratokat.

2013. január 1-vel kikerült a bejelentés-köteles tevékenységek köréből a 61. nem veszélyes hulladékok gyűjtése, illetve a 62. nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, egyidejűleg bekerült a telepengedély-köteles tevékenységek körébe a 67. nem veszélyes hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása, illetve a 68. veszélyes hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységek.

2013. február 1-vel hatályos módosítások:

A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje is beszámít.

Az ügyfél kérésére, az eljárás megindítása előtt hat hónapig érvényes előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a Telep. Korm. rendelet 4.§ e) pontja szerinti esetekben.

A telepengedély iránti kérelem elbírálása során a jegyző kizárólag a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18.§ (2) bekezdése alapján köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 

2013. február 18.-ai hatállyal a Telep. Korm. rendeletet az Alkotmánybíróság 44/2012. (XII.20.) AB határozatával megsemmisítette.

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormány rendelet változásai 2013. január 1.-ével léptek hatályba. A hatáskör eddigi címzettje (kistérség székhelye szerinti települési jegyző) helyett, mind a szolgáltatás felügyeletének ellátására, mind az engedélyezési eljárás lefolytatására a települési önkormányzat jegyzőjét jelölték ki.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormány rendelet 2013. január 1.-vel történő módosítása alapján a továbbiakban a zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört az ott meghatározott ügyekben az eddigi kistérség székhelye szerinti jegyző helyett a települési önkormányzat jegyzője látja el.

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormány rendeletet (továbbiakban: Ker. Korm. rendelet) érintő főbb változás 2013. február 1.-től lép hatályba:

A kereskedelmi tevékenység bejelentésének másolatát a jegyző, a  Ker. Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatóságoknak küldi meg, ezen hatóságok köréből kikerül az építésügyi hatóság. A Ker. Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdésének ezírányú módosítása miatt az építésügyi hatóságoknak már nem  kell ellenőrzést végezniük a bejelentést követően.

A Kem. Korm. rendelet 7.§. (4) bekezdésének e) pontja szintén 2013. február 1.-vel veszti hatályát, emiatt a működési engedélyezési eljárásokban az építésügyi hatóság a továbbiakban már nem jelenik meg szakhatóságként.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2013. február 1-vel hatályos módosítása szerint a szálláshely engedélyezése iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje is beszámít.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2013. február 1-én hatályba lépő változásaiból a területet érintő főbb módosítás a Ket. 102.§ (4) bekezdése, melynek értelmében „ha a fellebbezés nem érinti a szakhatóság állásfoglalását, az elsőfokú döntést hozó hatóság mellőzi a fellebbezés szakhatóságnak való megküldését”, illetve a Ket. 104.§ (2) bekezdése, miszerint „ha a fellebbezés nem érinti az elsőfokú szakhatóság állásfoglalását, a másodfokú döntést hozó hatóság mellőzi a szakhatóság megkeresését”.