Pályázati felhívás óvodavezetői beosztás ellátására

2022. február 01.

Leányvár Község Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A német nemzetiségi óvoda egyszemélyes felelős vezetője, aki képviseli az intézményt, szervezi és irányítja az intézmény feladatkörébe tartozó tevékenységek szakszerű és hatékony ellátását. A pedagógiai program megvalósításának biztosítása, a szakmai munka irányítása. A feladatellátáshoz szükséges személyi- és tárgyi feltételekről történő gondoskodás. A pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben dolgozóközalkalmazottak esetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szakvizsgázott pedagógus és közoktatási vezető,

•         óvodában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

 

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         A pályázó vezetési programja

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolása

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)

•         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. március 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Márta nyújt, a 06-30/131-7859 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Leányvár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Lv/37/2022. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

 

•         Elektronikus úton Fári Csaba részére a polgarmester@leanyvar.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai bizottság meghallgatja a jelölteket és javaslatot készít, melynek megismerését követően Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a határozott idejű megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Leányvár község honlapja (www.leanyvar.hu) - 2022. február 1.

•         Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltségének hirdetőtábláján - 2022. február 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja annak a jogát, hogy a pályázatot visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.