Pályázat gondozó és ápoló munkakör betöltésére

2021. március 29.

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3.

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

gondozó és ápoló (házi segítségnyújtás)

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő/8óra

A munkavégzés helye: 2518 Leányvár, Bécsi út 182.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 1/2000. (01.07.) SzCsM rendelet 25. §. alapján házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendele 3. sz. melléklet gondozó munkakörnél felsorolt végzettségek-elsősorban szociális gondozó és ápoló, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, munkaköri és egészségügyi alkalmasság

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szociális területen szerzett gyakorlat, megfelelő empátia - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettségeket, szakképesítéseket igazoló bizonyítványok, okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 09.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujbányi Tiborné intézményvezető nyújt, a 06 33 431-299/121m., 06 30-954-9263 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Ujbányi Tiborné részére az ujbanyi.tiborne@dorog.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálása folyamatos.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A foglalkoztatásra 4 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgy rovatában tüntessék fel a megpályázni kívánt munkakör megjelölését "gondozó és ápoló".