TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYHELYZET ALATTI ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÖTT BEJELENTÉSRŐL

2020. május 20.

Tisztelt Lakosok!

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján, a rendelet hatálya alá tartozó azon engedélyezési ügyekben – ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el- az engedélyköteles tevékenység az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti kérelemre indult engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül bejelentés alapján gyakorolható.

A Rendelet hatálya nem terjed ki az 1. § (4) bekezdésben meghatározott ügyekre (pl.: az anyakönyvi engedélyezés, a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra, adóigazgatási eljárásra, hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.)

Az ellenőrzött bejelentési eljárásra a Rendelet hatálybalépésétől, 2020. május 18. napjától van lehetőség.

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton – ügyfélkapu, elektronikus űrlap, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás, valamint e-mail útján- tehető meg.

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia, és mellékelni szükséges az engedélykérelem előírt mellékleteit. A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a Rendelet alapján engedélyezésre kerül sor a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Leányvár Község Jegyzőjéhez tett bejelentések fogadására szolgáló e-mail cím: bejelentes@leanyvar.hu

A rendelet alapján engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető- a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

A hatóság az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján közli az ügyfelekkel.

Az ellenőrzött bejelentési eljárás részletszabályait a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet tartalmazza.