Tájékoztatás a 2018/19-es óvodai nevelési évre történő beíratásról

2018. április 06.

ÓVODAI   BEÍRATÁS

a 2018/19-as

nevelési évre

HIRDETMÉNY

Időpontja:      2018. április 16-17.  (hétfő, kedd) 800 – 1600-ig

 

Helye: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar,

2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

Az óvodai jelentkezés módja:

Az óvodai felvételi kérelemhez a szülőnek a JELENTKEZÉSI LAP című nyomtatványt szükséges kitölteni, melyet az óvodában lehet beszerezni, kitöltését követően pedig az óvodában lehet leadni a megjelölt beiratkozás időpontjában.

Az óvoda felvételi körzete: Leányvár község közigazgatási területére terjed ki.

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • A megjelölt beíratási napokon kell beíratni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és még nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal.
 • Az a szülő, aki óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 • Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, vagy kezdi meg, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a helyi jegyzőt.
 • A nevelési év kezdő napjától (2018.09.01.) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni az a gyermek, aki 2017. 08.31-ig betölti 3. életévét.
 • Az óvodakötelezettség teljesítése alóli felmentést a szülő a jegyzőnél kezdeményezheti.
 • Felvehetők azok a gyermekek is, akik 2 és fél évesek, ha minden harmadik életévét betöltött és ettől idősebb gyermek (akiknek kötelező az óvodába járás) felvételét az óvoda biztosítani tudta és van még szabad férőhely.

A 2 és félévesen óvodába beiratkozó gyermekek felvétele a gyermek szobatisztaságának fennállása, az óvodai napirendet, csoportlétszámot elfogadni tudó, viszonylag önálló étkezésre képes, a nagyobb létszámú gyermekcsoportot elfogadni tudó gyermekek esetében lehetséges.

 

 • A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét az év folyamán is bármikor kérheti, de az év közben jelentkező gyermekek felvétele akkor lehetséges, ha van az óvodának szabad férőhelye.
 • Felvételnél elsőbbséget élveznek azok a gyermekek, akik az óvoda felvételi körzetében laknak, vagy szüleik a felvételi körzetben dolgoznak. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.)
 • Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.
 • Óvodánk német nemzetiségi kétnyelvű óvoda, a felvételnél előnyt élveznek azok, akik nemzetiségi nevelésben kívánnak részt venni.

A beíratáshoz szükséges iratok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek  TAJ-kártyája
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata
 • a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata
 • a sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) felvételéhez a szakértői és a rehabilitációs bizottság javaslata szükséges
 • igazolás tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekről, amennyiben a gyermek rendelkezik ilyen igazolással
 • a gyermek hátrányos (HH), vagy halmozottan hátrányos (HHH) helyzetének fennállását megállapító határozat (önkormányzati határozat)
 • nem magyar állampolgár gyermek beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2018. május 18-ig írásban megküldi a szülőnek. A szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Leányvár Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.

Fenti tájékoztatót figyelembe véve a megadott időpontban szeretettel várjuk az új beiratkozó gyermekeket és szüleiket!

Leányvár, 2018. 03. 19.

Baumstark Tiborné                           Szakmár Krisztina

jegyző                                                  óvodavezető