Hirdetmény - óvodai beíratás

2016. április 12.

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

2016. március 29.

 

Leányvár Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2016. augusztus 31-ig, továbbá a 2016/2017. nevelési év során betölti, hogy a fenntartásában működő Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar intézménybe
a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:


2016. április 28-29. (csütörtök, péntek) 8.00 – 17.00 óra

 

A beíratás helye: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar, Erzsébet utca 46-48.

Az óvoda felvételi körzete: Leányvár község közigazgatási területe.
Felvehető gyermekek: Elsősorban a felvételi körzetben lakó gyermekek, valamint a felvételi körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Óvodánk német nemzetiségi kétnyelvű óvoda, a felvételnél előnyt élveznek azok, akik nemzetiségi nevelésben kívánnak részt venni.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek  TAJ-kártyája
 • a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata
 • a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata
  • a sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és a rehabilitációs bizottság javaslata szükséges
  • igazolás tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekről, amennyiben a gyermek rendelkezik ilyen igazolással
  • a gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását megállapító határozat (önkormányzati határozat)
   • nem magyar állampolgár, kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon

Felvehető az óvodába az a gyermek is, aki a felvételtől számított fél éven belül betölti 3. életévét, ha a körzethez tartozó minden óvodaköteles gyermek felvétele biztosítható és van még szabad férőhely.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2016. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek. A szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Leányvár Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.

Fenti tájékoztatót figyelembe véve várjuk a megadott időpontban az új beiratkozó gyermekeket és szüleiket!

Leányvár, 2016. 03. 29                                                                                Kiss Lászlóné

óvodavezető