HIRDETMÉNY

2015. február 25.

HIRDETMÉNY

 

Óvodai beíratás a 2015/16-os nevelési évre

 

A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép.

Három éves korukig az apróságok többsége a családi nevelés keretein belül növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben egyaránt. A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit három éves koráig elér. Ha többgyermekes családba született, akkor a kezdetektől hatnak rá a testvéri kapcsolatok, megtanulja a társakhoz való igazodást is. Erre a korosztályra különösen jellemző, hogy a biztonságot teljes egészében a család jelenti számukra.

Hároméves korában a legtöbb kisgyermek óvodás lesz. A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra találni.

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét és e gyermekek szülei munkaviszonyban állnak. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesítetni tudja.

Az óvoda - férőhelyszáma erejéig - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A felvételnél a tanköteles korú (öt évesek), és a hátrányos helyzetű gyermekeket előnyben kell részesíteni.

Az intézményi felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, és tájékoztatja erről a szülőket. Ha az illetékes óvoda elutasítja a gyermek felvételét, akkor a szülő az elutasító határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

A 3. életévét betöltött gyermek óvodába járása 2015. szeptember 1-től kötelező.

Óvodánkban német nemzetiségi nevelés folyik.

Az integráltan nevelhető sajátos igényű gyermekeket az alapító okiratunkban megfogalmazottaknak megfelelően tudjuk fogadni.

 

A beiratkozás időpontja:

2015. április 20. (hétfő)

8.00 – 16.00 óráig,

 

2015. április 21. (kedd)

8.00 – 16.00 óráig.

 

Helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

Részletes tájékoztatást az intézmény vezetőjétől kérhetnek a 06/33/487-290-es telefonszámon.

A beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá

  • a gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.

  • 3 év alatti gyermeknél a szülők munkaviszony igazolását

  • a gyermek TAJ- kártyáját

  • a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre

vonatkozó másolata.

  • Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény),

  • Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről,

  • A települési önkormányzat jegyzőjének a gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását megállapító határozata.

 

Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke 5.000 forinttól akár 150.000 forintig terjedhet.

 

Leányvár, 2015-02-23.

Baumstark Tiborné jegyző

Kapcsolódó dokumentumok:
Hirdetmény - Óvodai beíratás (111 K)