Tájékoztató az ügysegédnél intézhető ügyekről

2015. március 31.

TÁJÉKOZTATÓ

A KEMKH ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATALA ÜGYSEGÉDEINél intézhető ügyekről

Az ügysegédek félfogadása 2013. január 1–jén a járási hivatalok felállításával párhuzamosan kezdődött meg.

Az ügyfelek a települések polgármesteri hivatalaiban, a lakóhelyükhöz közel kereshetik fel az ügysegédeket az alábbi, KEMKH Esztergomi Járási Hivatala hatásköréhez tartozó ügyekben:

 

 • Okmányirodában intézhető ügyek (személyazonosító-, lakcím-, egyéni vállalkozói igazolvány, közlekedés- és járműigazgatás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, útlevél, mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványa)

 • Szociális igazgatással- (ápolási díj, egészségügyi szolgáltatás, időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátás, védendő fogyasztói igazolás, aktívkorúak ellátásai: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, gyermekfelügyeleti és egészségkárosodási támogatás),

 • Hadigondozással-,

 • Menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenes menedéket élvezőkkel, valamint idegenrendészettel- (befogadás anyagi feltételei, ellátások, támogatások),

 • Földügyi igazgatással- (részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása),

 • Állatvédelemmel-, állattartással- (állatotthon, állatpanzió, állatmenhely létesítésének engedélyezése, szolgáltatás felügyelete az állatotthon üzemeltetése tekintetében, állatvédelmi jogszabályok megsértése esetén eljárás lefolytatása),

 • Ipari igazgatással- (távhő, villamos energia, földgáz: a felhasználási helyre történő bejutás határozatban történő elrendelése, a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak, a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása),

 • Kereskedelmi igazgatással- (állandó és ideiglenes menazséria),

 • Vízügyi igazgatással- (az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan beköttetésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti; a felhasználó kötelezése a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés elbontására; szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása; természeti és védett természeti terület kivételével a nádaratás és a nád égetésének engedélyezése),

 • Oktatással- (tankötelezettség teljesítése, érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztása),

 • Növényvédelmi igazgatással- (méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szerek elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés továbbítása),

 • Ingatlanvállalkozással- (üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet végzők nyilvántartása, felügyelete),

 • Közlekedési igazgatással- (járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás),

 • Környezetvédelmi igazgatással- (levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos első fokú hatósági eljárások lefolytatása),

 • Szabálysértésekkel

kapcsolatos ügyekben tájékoztatás nyújtása az ügymenetről, a benyújtandó kérelemről, a csatolandó iratokról, valamint a kitöltött kérelmek leadása.

 

Az ügysegédek elsősorban a szociális igazgatással, földhasználattal, lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyekben vesznek át kérelmeket, illetve segítenek azok kitöltésében.

 

Az ügysegédek tájékoztatást adnak a KEMKH Esztergomi Járási Hivatala szakigazgatási szerveinél (Járási Népegészségügyi Intézet, Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal, Járási Földhivatal, I. és II. Járási Munkaügyi Kirendeltség, Járási Gyámhivatal, Járási Építésügyi Hivatal) intézhető ügyekről.

 

Ügyfélfogadási idők:

 

Piliscsév: hétfőn 1300-1500

Leányvár: pénteken 1030-1230

 

Ügysegéd: Kondár István Tel: 30/9891925