Hulladék elszállítás

2014. március 21.

Tisztelt Lakosság!

A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV.törvény rendelkezéseinek értelmében a települési szilárd hulladék elszállítása és alkalmazása kötelező közszolgáltatás, melynek igénybevétele szintén kötelező minden ingatlantulajdonosa számára. Az ingatlantulajdonos, az ingatlanon gyűjtött hulladékot köteles olyan, az önkormányzat, vagy társulása által kiválasztott szervezetnek átadni, amely a településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végez. Nincs választási lehetősége sem abban, hogy átadja-e vagy nem, ahogyan abban sincs választási lehetősége, hogy kinek, mely szervezetnek adja át. Ez utóbbi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételének követelménye.

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 253/ 1997. (XII.20.) Korm.rendelet (OTÉK) 10. paragrafus (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti a hulladékot nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakó területen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani.

E rendelkezések szerint kell az Önkormányzatoknak meghatározni a helyi rendeletükben a területek besorolása alapján a hulladékszállítás gyakoriságát. Kéthetente vagy ritkábban történő szemétszállításról egyetlen önkormányzat sem rendelkezhet. A heti rendszeres szemétszállítás elrendelésének célja, az emberi egészség, a természeti és az épített környezet védelme, megőrzése a települési hulladék okozta szennyezés csökkentése, ezért az összegyűjtött hulladékot minél előbb el kell szállítani.

 

Az önkormányzati kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra kötött szerződés, amely alapján a Vertikál Nonprofit ZRT végzi a hulladék begyűjtését és szállítását a heti szállítás teljesítésére kötelezi Társaságunkat.
Arra vonatkozóan, hogy „nincs szemetem” több Alkotmánybírósági döntés született, többek között az Alkotmánybíróság 436/B/2013. AB határozata értelmében minden háztartásnál szükségszerűen keletkezik hulladék, melynek kötelező elszállítása során a szolgáltató részéről költségek merülnek fel akkor is, ha az edényzet üres, félig vagy teljesen meg van töltve, ezért nem sérül az arányosság követelménye.  Ma az ágazat technikai felszereltsége nem tart ott, hogy mindenki az általa leadott szemét mennyisége után fizessen, ezért fajlagos díj van érvényben.

A településen az előző évben ténylegesen megtermelt hulladék mennyiséget osztva a szolgáltatást igénybe vevők számával (lakosok) megkapjuk az egy lakos által egy évben megtermelt fajlagos hulladékmennyiséget. Ezt a mennyiséget figyelembe véve kell a ráfordítások és a költségek alapján a díjat meghatározni.

 

Mindezeket figyelembe véve ezúton kérek minden leányvári polgárt a jogkövető magatartásra. Az önkormányzat célja e szabályok betartatásával nem a lakosság zaklatása, hanem a település tisztaságának, rendjének megóvása.

 

 

Baumstark Tiborné