Óvodai beiratkozás

2014. március 06.

Ó v o d a i    b e i r a t k o z á s r ó l

a Leányvári Óvoda, Kindergarten Leinwar

2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

intézménybe


(22/2013.(III.22.)EMMI rendelet 5.§ alapján)

Tájékoztatom Leányvár település lakosságát és minden érdeklődő beiratkozót arról, hogy a

 • 2011. évi CXC. törvény       A nemzeti köznevelésről
 • 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet        A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet    A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet     Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

szóló törvényi szabályozók alapján az óvodai beíratás a 2014/2015-es nevelési évre az alábbiak szerint alakul:

„ Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.” 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet 5.§ (1)

a, „Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.” KNT.49.§(1)

„A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.” KNT.49.§(2)

„Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében  található (kötelező felvételt biztosító óvoda).” (KNT.49.§(3)

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” KNT.8.§(1)

„A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.” Kt. 24.§. (3)

„Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.” KNT.49.§(4)

Az óvodai nevelési év:  az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.” KNT 4.§ 17.

 

b, A   2014!2015-ös nevelési évre a beiratkozás a leányvári óvodába az alábbi időpontban lesz:

2014.  május 12 -13. (hétfő-kedd)         800 - 1600

helye: Óvoda,  2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

c, A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

„Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

20/2012. EMMI (VIII. 31.) rendelet 20. §. (3)

Be kell mutatni továbbá:

 • a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolást, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát;
 • szakértői véleményeket (SNI-s, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos);
 • orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe felvehető;
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat;
 • TAJ kártyát;

d, „A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.”

20/2012. EMMI (VIII. 31.) rendelet20. §. (2)

e, Az óvoda alapító okirata szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) tudja fogadni, akik szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. A beíratáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni.

f, Az óvoda alapító okirata szerint német nemzetiségi kétnyelvű nevelést folytató óvoda, felvételnél elsőbbséget élveznek a nemzetiségi nevelést igénylő, felvételi körzethez tartozó gyermekek.

g, Az óvoda felvételi körzete(kötelező felvételt biztosító óvoda):

 • Leányvár község területén állandó lakcímmel, vagy tartózkodási címmel rendelkező gyermekek;
 • Az óvodai felvétel általános szabályai mellett a felvétel kötelező az alábbi esetekben mindazoknál, akik a felvételi körzetben laknak:
  • a gyermek az év folyamán betölti 3. életévét;
  • a gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság kijelölte az adott óvodát;
  • a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte;
  • a gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű; (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül- ennek igazolása szükséges az önkormányzati határozattal)
  • a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége;
  • a gyermeket a szülő egyedülállóként neveli;
  • a gyermeket időskorú neveli;
  • a gyermekkel együtt a családban három, vagy több gyermeket nevelnek;
  • a gyermek idősebb testvére előzőleg már felvételt nyert az óvodába;
  • a gyermek szülője a felvételi körzetben dolgozik (Leányváron)

Aki nem az óvoda felvételi körzetében lakik, csak a körzetes jelentkezők felvétele után fennmaradó férőhelyre vehető fel.

Leányvár, 2014. március 4.

Kiss Lászlóné - óvodavezető