Bursa Hungarica Felsőokatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014

2013. október 08.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó lakóhelye a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén van.

„A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

 • lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén;
 • hátrányos szociális helyzet;
 • felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően).

„A” típusú ösztöndíj pályázat kötelező mellékletei:

 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév első félévéről.
  Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
 2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 3. A szociális rászorultságot igazoló okiratok

„B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):

 • lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén;
 • hátrányos szociális helyzet;
 • korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe.

„B” típusú ösztöndíj pályázat kötelező mellékletei:

 1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 2. A szociális rászorultságot igazoló okiratok

 

A pályázat rögzítésének és

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ

történő benyújtásának határideje :

2013.  november 15.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójáról további részleteket az Emberi Erőforrás Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján olvashat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatainak kezelésére létrehozott Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer az EPER-Bursa. A pályázaton való részvétel feltétele a felületen történő regisztráció (pályázói belépési pont).


PÁLYÁZÓK FIGYELEM!

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

Kapcsolódó dokumentumok:
"A" pályázati kiírás(67 K)
"B" pályázati kiírás(69 K)