Partnerségi egyeztetés - A településkép védelméről szóló rendelet módosításához

2024. február 06.

 

 

HIRDETMÉNY

 

LAKOSSÁGI PARTNEREK RÉSZÉRE

 

A településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

TISZTELT PARTNEREINK!

 

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 14. napján fogadta el a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét.

 

2024. január 1-én a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosult (továbbiakban: Tk.tv.) az alábbi szerint:

 

A Tk.tv. 11/B. §:

„(1) A település közigazgatási területéhez tartozó – az 1. mellékletben meghatározott – fokozott védelem alatt álló területen lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám – jogszabályban meghatározott kivétellel – nem helyezhető el. Az 1. melléklet 1. és 6. pontjában meghatározott közterületen és magánterületen a jogszabályban meghatározott, az adott terület fokozott védelmi besorolása szerinti jelleget nem befolyásoló funkcionális célokat szolgáló szolgáló utcabútor elhelyezhető.

(1a) A településképi rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely az utcabútorok – ideértve a funkcionális célokat szolgáló utcabútorokat is – létesítését vagy telepítését, az utcabútor reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként használt, valamint az utcabútoron reklám közzétételét az (1) bekezdésben foglaltaknál, valamint a közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó előírásainál nagyobb tiltja vagy korlátozása.

A Tk.tv. 12. §:

„(2) Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy – a (2a) bekezdés szerinti jogszabályok hatálya alá tartozó településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló terület kivételével – a településképi rendeletben állapítsa meg.

a)  a településképi követelményeket,

b)   az önkormányzati és ösztönző rendszer részletes támogatását,

c)   a szakmai konzultációra, a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat,

d)  azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti,

e)   azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. § szerint egyszerű bejelentéshez nem kötött – építési tevékenységek, az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó rendeltetésmódosítások és a reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti,


2

f)    a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, a törvény keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját,

g)  a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett eltéréseket,

h)  a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók megjelenésének különös formai (műszaki) követelményeit.”

A változás lényege, hogy a reklámhordozók számát nem korlátozhatja az önkormányzat a településképi rendeletében.

 

Tk.tv. 16/E. § :

A helyi önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) a településképi rendeletének az e törvény Módtv.4.-gyel megállapított 11/B. § (1a) bekezdése, valamint a Módtv.4.-gyel módosított 12. § (2) bekezdés h) pontjának való megfelelését 2024. január 31-ig köteles biztosítani.”

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján véleményezési eljárás lefolytatása nélkül a településképi rendelet nem módosítható!

 

Rendelet 70/A. §:

„Ha a településképi rendelet módosítása – magasabb szintű jogszabályi változás átvezetésére való tekintettel – rendelkezés hatályon kívül helyezése érdekében történik, vagy elírás javítására kerül sor, a 70. § a) pontja szerinti véleményezési szakaszban csak az állami főépítész ad véleményt, a véleményezési szakasz kezdetétől számított 10 napon belül.”

 

A fentiek alapján a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát elvégeztük. A módosító rendelet tervezetet jelen hirdetmény 1. melléklete tartalmazza.

 

A rendeletmódosítással kapcsolatos véleményezési eljárás, valamint Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendelet 2.§. (5) bekezdése szerinti partnerségi egyeztetés megindításáról Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2024. (I.30.) L.K.Ö.Kt.  önkormányzati határozatában döntött.

 

A fent leírtak alapján kérjük tisztelt partnereinket, hogy észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény közzétételétől számított 5 napon belül Leányvár Község Önkormányzat Polgármesteréhez címzett, polgarmester@leanyvar.hu e-mail címre írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátva küldjék meg.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  1. melléklet

 

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (…….) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. határozat rendelet 70/A. §-ban foglalt biztosított véleményezési jogkörrel rendelkező szervek, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017 (VIII.22) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következők:

1. §

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 16/2017(XII.15.) önkormányzati rendelet

a)       7. § h)–k) pontja,

b)       20. §-a,

c)        21. § (2) bekezdése,

d)       21. § (6) bekezdése,

e)        22. § (1) bekezdése,

f)        22. § (3) bekezdése,

g)       24. §-a,

h)       26. § (1) bekezdése.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép fel, és a kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti

 

 

 

 

Fári Csaba Balázs Márta

polgármester jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2024…………. napján

 

Balázs Márta

                                                                                                             jegyző

.

 

 

Végső előterjesztői indoklás

 

2024. január 1-én a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosult (a továbbiakban: Tk.tv.) A Tk. tévé. módosítása alapján a településképi rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely az utcabútorok létesítését vagy telepítését a felsőbb jogszabályokban foglaltaknál nagyobb mértékben tiltja vagy korlátozza, valamint a reklámhordozók darabszámát nem írható elő.

Egy Tk. tévé. 16/E §. alapján: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete a településképi rendeletének az e törvény Módtv.4.-gyel egyik 11/B. § (1a) bekezdése, valamint a Módtv.4.-gyel módosított 12. § (2) bekezdés h) pontjának való megfelelését 2024. január 31-ig köteles köteles.”