2023. évi változások a helyi iparűzési adóban (KATA adóalanyok bevallási kötelezettségének változása)

TÁJÉKOZTATÓ A 2023. ÉVI HELYI IPARŰZÉSI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL,

VALAMINT KATÁSOKNAK HIPA BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRÓL

 

Tisztelt Vállalkozók/Vállalkozások!

 

Figyelem változás!
Az érintett kisvállalkozók 2023. január 15-e helyett, 2023. május 31-ig adhatják be a NAV-on keresztül az éves helyi iparűzési adóbevallást!

 

Az őszi adócsomagban a legnagyobb „adókönnyítéssel" a kisvállalkozások számolhatnak az „Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény alapján, hiszen a jövőben 2023. évtől a helyi iparűzési adó egyszerűsödik számukra.

 

2022. évben már a Kata adóalanyoknak volt változás az iparűzési adózást érintően és jelentős változás lesz a 2023. évi adózásukban is.

 

Köztudott, hogy a „régi" KATA szerinti adózás megszűnt a törvény erejénél fogva, melyről nem volt bejelentési kötelezettség és nem kellett évközi (záró) bevallást benyújtani. Az „új" KATA alanyai adózhatnak tételes adóalappal, melyről 2022. október 22-ig kellett bejelentést tenni és ez az adó 2022. szeptember 1-2022. december 31 közötti időszakra jár.

 

A hivatkozott törvény 2023. évtől bevezeti a kisvállalkozó fogalmát. Kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg 25 millió forintot, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forint. (Ha a vállalkozás működési ideje nem érte el a 12 hónapot, akkor ezen értékhatárt időarányosítani kell.)

 

Az egyszerűsítés egységesebbé teszi a kisvállalkozók iparűzésiadó-fizetési kötelezettségét, és egyenletes éves bevételi szint mellett adminisztrációs könnyebbséget is fog jelenteni ezen vállalkozások számára. Bármely vállalkozó adóalany választhatja, legyen ő társaság, vagy magánszemély.

 

A módosuló helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/Q. §-a (1) bekezdése értelmében a 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazó vállalkozó a 2022. évben kezdődő adóévről 2023. május 31-ig nyújthat be az iparűzési adóbevallást.

/(3) A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban: tételes adózó vállalkozó) a (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a tételes adózó vállalkozó e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozók tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része./

 

Ha az (1) bekezdés szerinti vállalkozó a (3) bekezdés szerinti bejelentését nem teszi meg, akkor azzal a vélelemmel kell élni az önkormányzati adóhatóságnak, hogy az iparűzési adó alapját 2023. január 1-jétől a 39/A. §-a szerint az új egyszerűsített módon állapítja meg.

 

A hivatkozott paragrafus (3) bekezdése értelmében, amennyiben az (1) bekezdés szerinti vállalkozó 2023. január 1-jétől nem kívánja az iparűzési adó alapját a 39/A. § szerinti adóalap-megállapítási módszer szerint megállapítani, akkor e döntését 2023. május 31-ig köteles - a bevallási vagy a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon - bejelenteni az adóhatósághoz.

 

A bejelentéssel egyidejűleg a 2023. január 1. és a 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra 75 ezer forint adóelőleget is be kell vallani, amelyet két részletben kell megfizetni, 2023. május 31-ei esedékességgel 50 ezer forintot és 2024. március 18-ai esedékességgel 25 ezer forintot.

 

Későbbiekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) módosítása átláthatóbbá, könnyebben teljesíthetővé teszi az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra vonatkozó szabályozást, egyben 2024. évtől jelentősen csökken az adóadminisztráció (megszűnik a bevallási kötelezettség és évente egyszer kell majd adót/előleget fizetni) is.

 

Az új KATA-t (2022.09.01-től) már nem alkalmazó vállalkozóknak a Htv-be épülő új, egyszerűsített adóalap-megállapításról szóló döntésüket a 2022. adóévről szóló bevallás esedékességéig, azaz 2023. május 31-ig van lehetőségük meghozni és azt az előző adóévről szóló (22HIPAK) adóbevallásban jelezni az önkormányzati adóhatóságok felé.

 

Annak érdekében, hogy az új KATA-t alkalmazók (2022.09.01-tól - 2022.12.31-ig) számára is 5 hónap álljon rendelkezésre 2023-ban az egyszerűsített adózásról szóló döntésre, a módosítás számukra is lehetővé teszi, hogy amennyiben a 2022. évről adóbevallás-benyújtására kötelesek, azt csak 2023. május 31-ig tegyék meg (a múlt években irányadó január 15-i időpont helyett).

 

Ezért is fontos kiemelni, hogy érdemes kivárni a 2022. évi HIPA bevallás benyújtással – ha a bevallás benyújtás mellett dönt az adózó - ,mert az új adózási mód választása - vélelme - későbbiekben jelentős adminisztrációs könnyítést jelenthet.

 

Fontos azt is tudni, hogy a kisvállalkozó, aki a lényegesen egyszerűsített, új tételes adóalap-megállapítást alkalmazza, sem törvényi, sem önkormányzati rendeleti adómentességre, adókedvezményre, adócsökkentésre nem lesz jogosult.

 

2023. évtől a törvénymódosítás szerint valamennyi olyan kisvállalkozó, amelynek az adóévi bevétele – éves szinten számítva, azaz 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a működés naptári napjai alapján évesítve – a 25 millió (a személyi jövedelem-adótörvény szerinti átalányadót választó kereskedők esetén a 120 millió) forintot nem haladja meg, jogosulttá válik az iparűzési adóalapja egyszerűsített megállapítására.

 

A módosítása azt is rögzíti, hogy az egyes adózói csoportokban mit kell bevétel alatt érteni. Eszerint a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemély vállalkozó esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bevételt, egyéb vállalkozó esetén pedig a Htv. szerinti nettó árbevételt [Htv. 52. § 22. pont] kell bevételnek tekinteni (a KATA alanyok esetén utóbbi a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény szerinti bevétel).

 

Ez azt jelenti, hogy az Szja. adóalanynak, a KATA adóalanynak nem kell külön kimunkálni a Htv. szerinti nettó árbevétel összegét.

 

Az új egyszerűsített iparűzési adóalapba történő belépés a következő módon lehetséges: (Htv. 39/A. §(5)-(6))

- főszabály: folyamatosan működő vállalkozó az adóévre az adóévet megelőző évről szóló bevalláson,
- jogelőd nélkül kezdő vállalkozó az első adóévre is, ezen adóévről szóló bevallásban,
- bejelentkezéskor, bejelentési változás-bejelentési nyomtatványon adóévre a településen székhelyet áthelyező, telephelyet nyitó vállalkozónak.

 

(Ez utóbbi nyomtatványt nem a NAV-on keresztül, hanem önkormányzatonként az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap nyújtható be.

 

Az egyszerűsített adóalap-megállapítás főszabálya szerint a kisvállalkozónak a helyi iparűzési adóalapját nem kell megállapítania, bevallást nem kell benyújtania és – mert az adóalap tételes összegű – az adóalapját nem kell megosztania a települések között.

 

Az új adózási modell szerint a kisvállalkozónak későbbiekben adóelőleget évente csak egyszer kell fizetnie, s amennyiben a kisvállalkozó bevétele az adott bevételi sáv felső határát nem haladja meg az adóévben, akkor az adóévre fizetett adóelőleghez képest további adót sem kell fizetnie (az adóelőleg, bevallás benyújtása nélkül a Htv. szövege alapján végleges adóvá válik). Így, ha a kisvállalkozó adóévi bevétele az előző adóévben is irányadó bevételi sávhatárt nem lépi át, az évi egyszeri adó(előleg) fizetésen túlmenően az adóéven belül más – adókötelezettséggel összefüggő – teendője nincs.

 

Az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra jogosult kisvállalkozók egyszerűsített iparűzési adóalapja az adóévi bevételük nagyságától függően sávosan differenciált, (a székhelyük és a telephelyeik fekvése szerinti) önkormányzatonként azonos nagyságú, tételes összeg lesz.

 

A törvény módosítása három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni, tehát 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással kisebb a bevételi sáv összege is.

Eszerint a vállalkozó székhelyére és a telephelyére/telephelyeire jutó adóalap

- 2,5-2,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg, (éves iparűzési adó: 50 ezer forint)

- 6-6 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg, (éves iparűzési adó: 120 ezer forint)

- 8,5-8,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 18 millió forintot meghaladja, de a 25 millió forintot nem haladja meg. Utóbbi kategóriába tartozik az a kisvállalkozó, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó kiskereskedő és bevétele éves szinten nem több, mint 120 millió forint. (éves iparűzési adó: 170 ezer forint)

 

Amennyiben az adókötelezettség 12 hónapnál rövidebb (például: kezdő vállalkozás esetén, a vállalkozás megszüntetése esetén, vagy adott településen, ha a kisvállalkozás adóév közben telephelyet nyit vagy zár be), akkor a Htv-ben rögzített összegű tételes adóalapnak csak az időarányosan kisebb részét kell figyelembe venni adóévi adóalapként.

 

A kisvállalkozó a tételes adóalap-megállapítási módszert csak a teljes adóévre választhatja, s a döntése – erre vonatkozó külön, évenkénti bejelentés nélkül – mindaddig érvényes, amíg azt vissza nem vonja. A 22HIPAK adóbevalláson tett nyilatkozat végleges, az későbbiekben (pl.: önellenőrzéssel) nem módosítható!

 

A 22HIPAK nyomtatvány NY-01 lapján az A) blokkba bekerült 9.mező egy jelölő, mely 1 és 2 értéket vehet fel a legördülő listából. Az 1 jelölése azt jelenti, hogy az adózó a Htv. 39/A. § (2) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást választja a 2023. évre, a 2 jelölése pedig azt, hogy nem választja azt.

 

A 2023. januárjától életbe lépő szabályok alapján az adóalap-megállapítási módszer választását a kisvállalkozó annak az adóévnek az ötödik hónapja utolsó napjáig (jellemzően az adóév május 31-ig) köteles bejelenteni, amelyben e módszert először kívánja alkalmazni (tehát 2023-ban, a 2023-ban kezdődő adóévre 2023. május 31-ig). A bejelentés az előző adóévről szóló adóbevallási nyomtatványon tehető meg (tehát 2023-ban a 2022. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványon /22HIPAK/).

 

Kérjük majd figyeljenek arra, hogy ha az adózó bevallását késedelmesen (2023. május 31-jét követően) nyújtja be és azt igazolási kérelemmel nem menti ki, akkor a bevallás feldolgozásra kerül, ám az egyszerűsített adóalap-megállapításra vonatkozó bejelentés már nem fogadható el.

 

A hatályba lépő új szabályok szerinti tételes adóalap-megállapítás egyik jelentős egyszerűsítési vívmánya, hogy ha a kisvállalkozó ezt az adóalap-megállapítási módszert választja, akkor adóját adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően: május 31-ig) köteles majd megfizetni.

 

Abban az évben, amelyben a kisvállalkozó első ízben (pl.: 2023) alkalmazza a tételes adóalap-megállapítási módot, s így egy, az általános szabályok szerint benyújtott korábbi adóbevallása alapján az adóév harmadik hónapjának 15. napjára adóelőleg-kötelezettsége van, akkor ezt a korábban bevallott előleget annak esedékességekor (az adóév harmadik hónapjának 15. napjáig) köteles megfizetni (tehát 2023-ban meg kell fizetni a 2023. március 15-i előleget). Ebben az esetben a kisvállalkozó által megfizetett adóelőleg-részlet a tételes adóalap-megállapítást választó kisvállalkozók számára előírt, az adóév ötödik hónapjának utolsó napján esedékes adóelőleg összegébe beszámít, s így adóelőleg-fizetési kötelezettsége az adóév ötödik hónapjának utolsó napján csak a már megfizetett adóelőleg-részlet és a tételes adóalap-megállapítást választó kisvállalkozók számára előírt adóelőleg különbözetének erejéig áll fenn.

 

Az adóalap-megállapítási módszer alkalmazásának első adóévében tehát például 2023-ban, az adóév május 31-i esedékességgel két jogcímen áll, állhat fenn fizetési kötelezettség: ha a 2022. adóévre felmerül fizetendő adó (a bevallott adó magasabb, mint a 2022-ben teljesített adóelőleg), valamint a 2023. évre vonatkozó előleg megfizetése, mely utóbbi összegbe a 2023. március 15-én már megfizetett előleget be lehet számítani.

 

A módszer alkalmazásának második évében, tehát például 2024-ben, már csak egy teendő marad, ha az adózó a bevétele a bevételi sávot nem lép át:
2024. május 31-ig kell előleget fizetni a 2024. évre.

 

Rövidesen módosul a „22HIPAK" nyomtatvány és a „Bejelentkezés, változás bejelentés" nyomtatvány is. A módosított 22HIPA bevallási nyomtatvány majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ érhető el. Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. Tájékoztatjuk, hogy az iparűzési adóbevallási nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be az állami adóhatósághoz.

 

Köszönjük szíves közreműködését.

 

Leányvár Község Önkormányzat adóhatóság

Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

 

Tisztelt Vállalkozók/Vállalkozások!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

 

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.
A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

 

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Leányvár község önkormányzata részére megnyitott kincstári számla adatai:

Önkormányzat neve: Leányvár Község Önkormányzata

Számla száma: 10036004-00003360-02120012

Számla IBAN száma: HU22 1003 6004 0000 3360 0212 0012

Erre az elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január 1-jétől euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

Felhívjuk az adózók figyelmét arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.
SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

 

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

 

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

Figyelem! A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

 

Köszönjük szíves közreműködését.

 

Leányvár Község Önkormányzat adóhatóság

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS - Tájékoztató az e-önkormányzat portál használatáról

Meghatalmazás - adóügyi eljárásban képviseleti jogosultság bejelentéséhez

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, valamint az alapítványok és az egyesületek is. Az E-ügyintézési törvény 9. § (1) bekezdése az elektronikus ügyintézést nem lehetőségként, hanem kötelezettségként írja elő az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, közjogi jogalanyok, valamint a jogi képviselők számára.

Felhívom a jogszabályban elektronikus ügyintézésre kötelezettek figyelmét arra, hogy a papír alapon benyújtott kérelmeket, nyilatkozatokat, bevallásokat nem tudjuk figyelembe venni.

A Hivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézési rendszeren és egységes, személyre szabott ügyintézési felületen biztosítja.

Elektronikus önkormányzati ügyintézési portál:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=&searchType=T&url=ugyinditas&searchCity=Leányvár

Helyi iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványok

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

 

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett

    • gazdálkodó szervezet – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuja vagy
    • az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye
      útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

 

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

 

Elektronikus önkormányzati ügyintézési portál:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=&searchType=T&url=ugyinditas&searchCity=Leányvár

 

E tájékoztatóban foglaltaktól független a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 42/D. §-a alapján az állami adóhatóságon keresztüli, elektronikus helyi iparűzési adóbevallás-benyújtás, azaz az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést- és az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesítheti.

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Bevallás előállított magánfőzött párlat után