Előterjesztések anyagai

 • 2023. szeptember 19.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
  • 3) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
  • 4) Közterület elnevezés lakossági kezdeményezése
  • 5) Leányvár Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, valamint Leányvár fejlesztési tervének elfogadása
  • 6) Tündérkert Családi Bölcsőde részére nyújtott támogatásról
  • 7) A szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
  • 8) A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  • 9) A közterülethasználati díjjal kapcsolatos önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  • 10) Logopédus-gyógypedagógussal kötött megbízási szerződés felülvizsgálata
  • 11) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat
  • 12) Leányvár 602/4 hrsz-ú ingatlan megosztásáról, továbbá a 602/20 hrsz-ú, valamint 602/21 hrsz-ú ingatlanok művelési ág változásáról
  • 13) Kitüntető cím adományozása (zárt ülés)
  • 14) Egyebek
 • 2023. szeptember 4. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) Leányvár esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása
  • 2) ÉDV Zrt. 2024-2038. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása
 • 2023. augusztus 14. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) A Leányvári 481/4. hrsz-ú kivett közterületi ingatlan térítésmentes tulajdonba adása
 • 2023. július 25. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
 • 2023. június 20
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről
  • 3) Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tájékoztatója
  • 4) Dorogi Kistérségi Társulás 2022. évi beszámolója
  • 5) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
  • 6) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 7) Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatás
  • 8) Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 9) Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
  • 10) 2023. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
  • 11) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló kistérségi rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • 12) Egyebek
 • 2023. május 23.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) 2022. évi költségvetési előirányzat III. számú módosítása
  • 3) Beszámoló a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotása
  • 4) Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzésről
  • 5) A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
  • 6) A „Leányvári Cseresznyefa Óvoda fejlesztése” című pályázat keretében éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat készítése tárgyában benyújtott árajánlatokról
  • 7) Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról
  • 8) Kéményellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos szerződés módosítása
  • 9. a.) Békepárti határozat támogatása
  • 9.b.) Tájékoztatás településterv felülvizsgálatával kapcsolatban
  • 9.c.) Közvilágítási berendezések elemeinek karbantartására vonatkozó szerződés módosítása
  • 9.d.) Döntés a Leányvári óvoda bővítése közbeszerzési eljárás lezárásáról, eredményessé nyilvánításáról
 • 2023. március 21.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba-vételéről
  • 3) A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása
  • 4) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
  • 5) A helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása
  • 6) A fiatal házasok első lakáshoz jutásának elősegítéséről szóló rendelet módosítása
  • 7) Döntés civil szervezetek támogatásáról
  • 8) Döntés a Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar beiratkozás rendjéről, valamint az óvoda nyári zárva tartásáról
  • 9) A Farkas János Művelődési Ház 2023. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról
  • 10) A számviteli szabályzatok módosítása
  • 11) Leányvár Község településterv készítés, végső szakmai véleményezési szakasz lezárása
  • 12) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat
  • 13) Egyebek a.) Ebrendészeti tevékenységgel kapcsolatos árak változása
 • 2023. február 6. (rendkívüli ülés)
  • Meghívó
  • 1) A leányvári óvoda bővítés közbeszerzési eljárására beérkezett ajánlatok érvénytelenné nyilvánítása
 • 2023. január 24.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása
  • 3) A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
  • 4) 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása
  • 5) Leányvári Cseresznyefa Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása
  • 6) Leányvár Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
  • 7) 2023. évi Közbeszerzési terv elfogadása
  • 8) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
  • 9) Fiatal házasok első lakáshoz jutásának elősegítésére c. önkormányzati támogatásra benyújtott kérelem
  • 10) Egyebek
 • 2022. november 25. (közmeghallgatás)
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a megvalósult, folyamatban lévő és még tervezett beruházásokról, valamint az elmúlt időszak eseményeiről
 • 2022. november 25.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Beszámoló a Hivatal munkájáról
  • 3) 2023. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása
  • 4) Képviselő-testület 2023. évi munkatervének megalkotása
  • 5) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása
  • 6) A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
  • 7) Iskolai gyermekétkező HACCP rendszer felülvizsgálata
  • 8) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása
  • 9) Leányvári Cseresznyefa Óvoda épületfelújítás kapcsán közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása
  • 10) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
  • 11) Egyebek
 • 2022. október 24.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) 2022. évi költségvetési előirányzat II. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
  • 3) Leányvár TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00008 pályázat közbeszerzési eljárás kiírása
  • 4) Leányvár TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00008 pályázat műszaki ellenőr kiválasztása
  • 5) Leányvári Cseresznyefa Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása
  • 6) Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása
  • 7) Tájékoztatás az iskolai körzethatárokról
  • 8) Egyebek
 • 2022. szeptember 26. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) Leányvár Község Önkormányzatának településterv véleményezési szakaszához érkezett lakossági kérelemről és a partneri egyeztetés elzárásáról
  • 2) Templom utca telekrendezéséről
  • 3) Gölcz Mira és Sax Norbert ingatlanvásárlási szándékáról
  • 4) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
 • 2022. szeptember 12.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről
  • 3) Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
  • 4) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
  • 5) Településfejlesztési terv, rendezési terv közbenső szakmai véleményezése során állami főépítészi javaslatok véleményezése
  • 6) Leányvár Község Önkormányzatának településterv véleményezési szakaszának partneri egyeztetés elzárásáról
  • 7) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat
  • 8) Leányvár Község Önkormányzat Munkaruha juttatás szabályzatának kiadásáról
  • 9) A logopédus megbízási díjával kapcsolatos döntés
  • 10) ÉDV Zrt. 2023-2037. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása
  • 11) Leányvár Cseresznyefa Óvoda meglévő épület felújítására komplett kiviteli terv elkészítése kapcsán tervező kiválasztása
  • 12) Egyebek a) Faluház hátsó szárnyainak cseréjével kapcsolatos többletmunka
 • 2022. június 20.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolója
  • 3) Dorogi Kistérségi Társulás 2021. évi beszámolója
  • 4) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
  • 5) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 6) Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztató
  • 7) Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 8) Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
  • 9) Egyebek
 • 2022. május 23.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2. 2021. évi költségvetési előirányzat III. számú módosítása
  • 3. Beszámoló a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotása
  • 4. 2022. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
  • 5. Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzésről
  • 6. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda szervezeti és működési szabályzatának, valamint alapító okiratának módosítása
  • 7. Iskolai étkező gazdasági bejáratának kialakítása kapcsán kivitelező kiválasztása
  • 8. A polgármester jutalmazásáról
  • 9. Egyebek
 • 2022. április 19. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) Az élelmezési nyersanyagok árának változásával kapcsolatos döntés
  • 2) Leányvár külterület 069/1 hrsz-ú ingatlan művelés alól való kivonása
  • 3) A leányvári temetőben 2 db urnafal létesítésével kapcsolatban kivitelező kiválasztása
  • 4) A Leányvári 2019 hrsz-ú ingatlan művelés alól való kivonása, illetve belterületbe vonása
 • 2022. március 25.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Döntés civil szervezetek támogatásáról
  • 3) Döntés a Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar beiratkozás rendjéről
  • 4) Leányvári Cseresznyefa Óvoda intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról
  • 5) Vis maior pályázat kapcsán műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztásáról
  • 6) Leányvár Ipari Parkban új közvilágítás kiépítése kapcsán beérkezett árajánlatok megvitatása, kivitelező kiválasztása
  • 7) A Farkas János Művelődési Ház 2022. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról
  • 8) Ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása
  • 9) Leányvár településterv módosítás tényének elfogadásáról
  • 10) Egyebek
 • 2022. március 7. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) Háziorvosi feladatellátási előszerződés
  • 2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata
  • 3) Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet felülvizsgálata
  • 4) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
  • 5) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat
 • 2022. január 31.
  • Meghívó
  • 1) Leányvárért Elismerő Oklevél átadása
  • 2) A B & V Kft. ügyvezetője, Budavári László megkeresése az Ipar utcában tapasztalt problémák kapcsán
  • 3) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 4) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
  • 5) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
  • 6) A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása
  • 7) A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
  • 8) 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása
  • 9) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
  • 10) 2022. évi Közbeszerzési terv elfogadása
  • 11) Leányvári Cseresznyefa Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása
  • 12) Tájékoztatás az óvoda nyári zárva tartásáról
  • 13) Pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések
  • 14) Egyebek
 • 2021. december 23. (rendkívüli)
  • Meghívó
 • 2022. január 10.
  • Meghívó
  • 1) Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című TOP_Plusz-3.1.1-21 pályázaton való részvétel
  • 2) Szándéknyilatkozat háziorvosi feladatellátási szerződés ügyében
 • 2021. december 20. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) A Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező, valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésével kapcsolatban kivitelező kiválasztása
  • 2) A jelenlegi, gyermekétkezésre és melegítőkonyha működtetésére szolgáló helyiségekben egy új tanácsterem, valamint dolgozói teakonyha kialakításával kapcsolatban kivitelező kiválasztása
  • 3) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása és burkolás munkáival kapcsolatban kivitelező kiválasztása
 • 2021. december 7.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) ÉDV Zrt. gördülő fejlesztési terv módosítása 2021-2035.
  • 3) Intézkedési terv a Leányvári Cseresznyefa Óvoda központi költségvetésből származó 2020. évi támogatásai elszámolásának Állami Számevőszéki ellenőrzéséhez
  • 4) Az iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
  • 5) Temető bővítés geodéziai munkái
  • 6) Egyebek
 • 2021. november 16.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Beszámoló a Hivatal munkájáról
  • 3) 2022. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
  • 4) Képviselő-testület 2022. évi munkatervének megalkotása
  • 5) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása
  • 6) A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata, tájékoztatás a helyi adókat érintő változásokról
  • 7) Leányvár Község településrendezési eszközeinek módosítása a) az M100 gyorsforgalmi út Leányvár közigazgatási területére vonatkozó szakaszának beillesztéséről b) Budapest-Esztergom vasútvonal Leányvár közigazgatási területén található P+R parkoló kapaci
  • 8) A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata
  • 9) A Farkas János Művelődési Ház bérleti díjainak felülvizsgálata
  • 10) A közterület használatról szóló rendelet módosítása
  • 11) Logopédus óradíjával kapcsolatos döntés
  • 12) Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi beszámolója
  • 13) Babicsek József kérelme önkormányzati tulajdoni ingatlanok haszonbérletének
  • 14) Pályázati felhívás az 5000 fő alatti kistelepülési településtervek elkészítésének
  • 15) Egyebek
  • 16) "Leányvárért Elismerő Oklevél" adományozása (zárt ülés, szóbeli előterjesztés)
 • 2021. október 12.
  • Meghívó
  • 1) A 2021. évi költségvetési előirányzat II. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
  • 2) A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  • 3) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
 • 2021. szeptember 17. -közmeghallgatás
  • Meghívó
  • Leányvár Község Önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása
  • 2) P + R parkoló bővítése
  • 3) Beszámoló a megvalósult, folyamatban lévő és még tervezett beruházásokról, valamint az elmúlt időszak eseményeiről
 • 2021. szeptember 14
  • Meghívó
  • 1) A helyi identitás és kohézió erősítése program keretében megyezászló átvétele
  • 2) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 3) Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
  • 4) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
  • 5) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirendjének meghatározása
  • 6) A Leányvár külterület 054 hrsz-ú árok használati jogával kapcsolatos kérelem
  • 7) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat
  • 8) Leányvár Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • 9) Szociális- és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
  • 10) Egyebek
 • 2021. augusztus 24.
  • Meghívó
  • 1. A Leányvár, Bécsi út, belterület 23 hrsz-ú ingatlanon 564 m2 területű járdaszakasz felújításával kapcsolatban kivitelező kiválasztása
  • 2. Vis maior pályázati igény benyújtása
  • 3. ÉDV Zrt. 2022-2036. közötti időszak gördülő fejlesztési tervének elfogadása
  • 4. Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről a tervezett M100 gyorsforgalmi út (M1-Esztergom) településrendezési eszközökbe illesztésére vonatkozóan
  • 5. Tájékoztatás GDPR megfelelőségének felméréséről és megvalósításáról, valamint DPO szolgáltatás nyújtásáról
 • 2021. augusztus 3.
  • Meghívó
  • 1. A Leányvár, Bécsi út, belterület 23 hrsz-ú ingatlanon 564 m2 területű járdaszakasz felújításával kapcsolatos ajánlattételi felhívásról
  • 2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat.
 • 2021. június 29.
  • Meghívó
  • Leányvár Község Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról
 • 2021. június 22.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről (szóbeli beszámoló)
  • 2. 2021. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
  • 3. Dorogi Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolója
  • 4. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 5. Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 6. Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
  • 7. Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2020. évi beszámolója
  • 8. A tervezett M100 gyorsforgalmi út településrendezési eszközökbe illesztése kapcsán a partnerségi egyeztetés lezárása
  • 9. Egyebek
 • 2021. évi polgármesteri döntések előterjesztései
  • 2021. év
 • 2020. évi polgármesteri döntések előterjesztései
  • 2020. év
 • 2020. október 26.
  • Meghívó
  • 1. A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása
  • 2. Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakó felszámolására
 • 2020. szeptember 28.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) A Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
  • 3) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
  • 4) 2020. évi költségvetési előirányzat II. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
  • 5) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat
  • 6) Magyar Falu Program "Faluházak felújítása" című pályázat
  • 7) Az M100 úttal kapcsolatos tájékoztatás, valamint a rendezési terv módosításával kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli)
  • 8) Egyebek a) Ingatlanügyek
 • 2020.szeptember 11.
  • Meghívó
  • 1. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2021-2035. időszakra készült gördülő fejlesztési terve
  • 2. Ravatalozó felújítás kivitelezői szerződés-tervezet pótköltségekkel kapcsolatos pontjának megvitatása
 • 2020. augusztus 12.
  • Meghívó
  • 1) A ravatalozó felújításával kapcsolatban beérkezett árajánlatok megvitatása, kivitelező kiválasztása
  • 2) 2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló pályázat
 • 2020. augusztus 3.
  • Meghívó
  • 1) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó pályázat 2020
  • 2) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  • 3) A ravatalozó felújításával kapcsolatos ajánlattételi felhívás
 • 2020. július 8.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) 2019. évi költségvetési előirányzat módosítása
  • 3) Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, továbbá a 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotása
  • 4) 2020. évi költségvetési előirányzat módosítása
  • 5) Leányvár Község Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • 6) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
  • 7) Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzésről
  • 8) Leányvár község forgalmi rendjének felülvizsgálata
  • 9) Beszámoló a település közbiztonsági helyezéről
  • 10) A Belügyminisztérium "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázata
  • 11) Egerszegi Melinda ingatlanvásárlási kérelme
  • 12) Egyebek a) A Leányvári Német Önkormányzat által kisbusz vásárlására benyújtott pályázat anyagi támogatása (szóbeli előterjesztés) b) A ravatalozó felújításával kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)
 • 2020.március 10.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Az önkormányzat 2019-2024. évi gazdasági programjának elfogadása
  • 3) Leányvár Község forgalmi rendjéről szóló rendelet módosítása (szóbeli előterjesztés)
  • 4) Döntés a Leányvári Újsággal kapcsolatban (szóbeli előterjesztés)
  • 5) Ravatalozó felújítás - döntés a beérkezett ajánlatokról (szóbeli előterjesztés)
  • 6) Templom utca útfelújítás - döntés a beérkezett ajánlatokról (szóbeli előterjesztés)
  • 7) A Tündérország Családi Bölcsődével kötött megállapodás felülvizsgálata
  • 8) A családsegítő- és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos feladat-ellátási szerződés elfogadása
  • 9) A Leányvár 617 hrsz-ú, valamint 618 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezésével kapcsolatos kérelem megvitatása
  • 10) A Leányvár 482/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának közút kapcsolat létesítésére vonatkozó kérelem
  • 11) A Leányvár 08/18 hrsz-ú útként használt ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás felülvizsgálata
  • 12) Egyebek
 • 2020. február 14. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) Döntés az óvoda nyári zárva tartásáról
 • 2020. január 24.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
  • 3) Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása
  • 4) A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása
  • 5) A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
  • 6) 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
  • 7) A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  • 8) 2020. évi Közbeszerzési terv elfogadása
  • 9) Óvoda, iskola pszichológus szerződés-tervezet megvitatása
  • 10) Tájékoztatás az óvoda nyári zárva tartásáról
  • 11) A Farkas János Művelődési Ház bérleti díjainak felülvizsgálata
  • 12) Ingatlanügyek
  • 13) Egyebek a) Az iskola felvételi körzethatárának véleményezése
 • 2019. december 3.
  • Meghívó
  • 1) Baumstark Csilla külsős bizottsági tag eskütétele
  • 2) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 3) A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás felülvizsgálata
  • 4) A képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
  • 5) Beszámoló a Hivatal munkájáról
  • 6) 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
  • 7) Az oktatási intézményekben fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról szóló rendelet módosítása
  • 8) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • 9) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2020. évi térítési díjai
  • 10) Templom utca útfelújítás – döntés műszaki tartalomról és ajánlatkérés
  • 11) Ravatalozó felújítás – döntés műszaki tartalomról és ajánlatkérés
  • 12) Egyebek a) A Leányvári Német Önkormányzat 25 éves évfordulója alkalmából nyújtott támogatás b) Tájékoztató az elmúlt ülésen elhangzott kérdések, felvetések kapcsán (reklámadó, sírkert)
 • 2019. december 3. (közmeghallgatás)
  • Meghívó
 • 2019. november 12.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Leányvár Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
  • 3) A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  • 4) Leányvári Cseresznyefa Óvoda pedagógiai programjának elfogadása
  • 5) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása
  • 6) A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
  • 7) A temetőről és temetkezésről szóló rendeletben foglalt díjtételek felülvizsgálata
  • 8) Egyebek a) A téli síkosságmentesítéssel kapcsolatos 61/2019. (VI.11.) L.K.Ö. Kt határozat visszavonása
 • 2019. október 21. - alakuló ülés
  • Meghívó
  • 1. Az önkormányzati választás eredményének ismertetése, megbízólevelek átadása
  • 2. Képviselők eskütétele
  • 3. Polgármester eskütétele
  • 4. Alpolgármester megválasztása
  • 5. Alpolgármester eskütétele
  • 6. Polgármester illetményének, költségtérítésének, cafetéria juttatásának megállapítás
  • 7. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
  • 8. Bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása
  • 9. Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások és költségtérítések
  • 10. Egyéb kérdések, jegyzői tájékoztatók a) Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése b) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás c) Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről szóló felhívás d) Tájékoztató a Szerve
 • 2019. szeptember 16.
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2. 2019. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítás, valamint 2019. évi költségvetés végrehajtásának 1-8 havi pénzügyi beszámolója
  • 3. A háziorvosi szolgálat működéséről szóló beszámoló
  • 4. Leányvári Erdélyi Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
  • 5. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
  • 6. A polgármester és a képviselő-testület 2014-2019. évi ciklus záró beszámolója (a napirendhez kapcsolódó beszámoló az ülésen kerül bemutatásra)
  • 7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat
  • 8. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2020-2034. időszakra készült gördülő fejlesztési terve
  • 9. Templom utca közvilágítás árajánlat
  • 10. Szabályzatok elfogadása
  • 11. Egyebek a) Döntés önkormányzati laptopok ügyében (szóbeli előterjesztés) b) A Leányvár 480/23 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 6/2018. (I.29.) L.K.Ö. Kt határozat módosítása
 • 2019. szeptember 3. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
 • 2019. augusztus 27. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
  • 2) Az óvodai gyermeklétszámmal kapcsolatos döntések visszavonása
  • 3) A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelése
  • Egyebek – döntés választási hirdetésről – szóbeli előterjesztés
 • 2019. július 15. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) A 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló pályázatról
  • 2) 2019. évi rendkívüli szociális támogatás igényléséről szóló pályázat
 • 2019. június 11.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről
  • 3) Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről szóló beszámoló
  • 4) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
  • 5) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 6) Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 7) Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről, valamint a József Attila Megyei Könyvtár tevékenységéről
  • 8) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi tevékenységéről
  • 9) Leányvári Cseresznyefa Óvoda létszámtúllépésének engedélyezése 2019/2020-as tanév
  • 10) Templom utca útépítés és közműfejlesztés – döntés a műszaki tartalomról és ajánlatkérés
  • 11) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezet
  • 12) Egyebek a) Leányvár Erdély Jenő Általános Iskola által szervezett német tábor (szóbeli előterjesztés)
 • 2019. május 13.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Döntés a Leányvári Cseresznyefa Óvoda létszámtúllépésének engedélyezéséről
  • 3) 2018. évi költségvetési előirányzat módosítása
  • 4) Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása
  • 5) 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása
  • 6) Leányvár Község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása
  • 7) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
  • 8) A fiatal házasok első lakáshoz jutásának elősegítéséről szóló rendelet módosítása
  • 9) A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása
  • 10) Helyi választási Bizottság tagjairól döntés
  • 11) Döntés civil szervezetek támogatásáról
  • 12) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről
  • 13) Leendő sportpálya kapcsán vételi ajánlat
  • 14) M100-as úttal kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosítása
  • 15) Szándéknyilatkozat megyei nemzetiségi fesztivál megrendezéséről
  • 16) Gyógyszertárral kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)
  • 17) Egyebek a) Templom utca útépítés és közműfejlesztés b) DIGI Kft. kérelme
 • 2019. április 15. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) A rendezési terv módosítás véleményezési szakasz során érkezett állásfoglalásokra adott válasz
 • 2019. február 14. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) A rendezési terv módosítás véleményezési szakasz során érkezett állásfoglalásokra adott válasz
 • 2019. január 28
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
  • 3) Az alpolgármester illetményének meghatározása
  • 4) A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása
  • 5) Képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet felülvizsgálata
  • 6) 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
  • 7) A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  • 8) 2019. évi Közbeszerzési terv elfogadása
  • 9) A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
  • 10) Döntés a Leányvári Cseresznyefa Óvoda Kirschbaum Kindergarten Leinwar 2019. évi nyári zárva tartásáról
  • 11) Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola felvételi körzetének meghatározása
  • 12) A Leányvár 903, 904, 905, 906 hrsz-ú ingatlanokon 50 m2 nagyságú terület bérbeadása
  • 13) Ravatalozó felújítás
  • 14) Egyebek a) Gyógyszertár létesítésére vonatkozó szándék
 • 2019. január 21. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1. Döntés a köztisztviselői illetményalap emelésének támogatásáról szóló pályázati kiírásról
 • 2019. január 3. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) Tájékoztatás a többszörösen módosított, Leányvár Község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról
 • 2018. december 7. közmeghallgatás
  • Meghívó
 • 2018. december 7.
  • Meghívó
  • 1) Fiatal házasok első lakáshoz jutásának elősegítéséről szóló rendelet módosítása
  • 2) Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
  • 3) Egyebek a.) "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesületi tagság megszüntetése b.) Rendezési Terv módosítása
  • 4) Évértékelő
 • 2018. november 19. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása
  • 2) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2019. évi térítési díjai
 • 2018. november 12
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) 2018. évi költségvetési előirányzat módosítás, pénzügyi beszámoló
  • 3) Leányvári Óvoda névváltoztatásával kapcsolatos döntés
  • 4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása
  • 5) Képviselő-testület 2019. évi munkatervének megalkotása
  • 6) Beszámoló a Hivatal munkájáról
  • 7) 2019. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása
  • 8) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása
  • 9) A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
  • 10) Leányvár Község Panoráma utca útépítés befejező szakaszára kivitelező kiválasztása
  • 11) Ravatalozó felújítás – tervek elfogadása
  • 12) Egyebek a) Pilis Naturpark javaslat b) Templom utca úttervezési ajánlat elfogadása c) 10 -es út és pizzéria közötti útszakasz közvilágítása
 • 2018. szeptember 10.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Leányvár 499/21 hrsz-ú úttal kapcsolatos döntés (Templom utca vége)
  • 3) Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
  • 4) A Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
  • 5) Tájékoztatás a 2018. évi költségvetés aktuális állapotáról
  • 6) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat
  • 7) Északdunántúli Vízmű Zrt. 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének módosítása
  • 8) Bélik és Társa Kft. területrendezési kérelme
  • 9) Egyebek a) Ravatalozó felújítása b) Praxisjog intézményével kapcsolatos állásfoglalás kérés
 • 2018. augusztus 16. (rendkívüli)
  • Meghívó
 • 2018. július 11. (rendkívüli)
  • Meghívó
 • 2018. június 25.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről
  • 3) Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi beszámolója
  • 4) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi beszámolója
  • 5) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
  • 6) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 7) Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 8) Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 9) Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
  • 10) Tündérkert Egyesülettel kötött megállapodás módosítása
  • 11) Panoráma utca telekalakítás
  • 12) Északdunántúli Vízmű Zrt. gördülő fejlesztési tervének módosítása
  • 13) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
  • 14) Egyebek a) Panoráma utcai 4 db ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlat
 • 2018.május 22.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) 2017. évi költségvetési előirányzat módosítása
  • 3) Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
  • 4) 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása
  • 5) 2018. évi költségvetési előirányzat módosítása
  • 6) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
  • 7) Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról szóló rendelet módosításáról
  • 8) Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésről
  • 9) Döntés civil szervezetek támogatásáról
  • 10) A mellékutak hóeltakarítási és csúszásmentesítési munkálataival kapcsolatos vállalkozói szerződés
  • 11) Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatos háromoldalú megállapodás
  • 12) Óvoda felújítási munkálataira érkezett árajánlatok
  • 13) A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelése
  • 14) Az LNNKKE kérelme címer használatával kapcsolatban
  • 15) Leányvári Óvoda alapító okiratának módosítása
  • 16) Egyebek
 • 2018. május 10.
  • Meghívó
  • 1) R11 gyorsút Leányvárt érintő szakaszának véleményezése
 • 2018. április 16.
  • Meghívó
  • 1) TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00005. támogatás keretében az orvosi rendelő felújítás közbeszerzési eljárása
  • 2) Döntés a Leányvári Óvodai Kindergarten Leinwar beiratkozás rendjéről
 • 2018. április 4.
  • Meghívó
  • Panoráma utca útépítés kivitelezői ajánlatok
 • 2018. március 26.
  • Meghívó
  • 1) Panoráma utca ajánlattételi felhívás
 • 2018.március 13.
  • Meghívó
  • 1) TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00005. támogatás keretében az orvosi rendelő felújítás közbeszerzési eljárása
 • 2018. március 5.
  • Meghívó
  • 1) TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00005. támogatás keretében az orvosi rendelő felújítás közbeszerzési eljárása
  • 3) Panoráma utca ajánlattételi felhívás
  • 4) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
  • 5) R11-es úttal kapcsolatos tájékoztatás
  • 6) ÉDV Zrt. 2017-31. időszak gördülő fejlesztési terv elfogadása
 • 2018. január 29.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
  • 3) Az alpolgármester illetményének meghatározása
  • 4) A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása
  • 5) 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
  • 6) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítása
  • 7) A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  • 8) 2018. évi Közbeszerzési terv elfogadása, valamint a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00005. támogatás keretében az orvosi rendelő felújítás közbeszerzési eljárásának megindítása
  • 9) A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
  • 10) Döntés a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar szünidei zárvatartásáról
  • 11) Az egyes elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezések, valamint Leányvár településképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 4/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • 12. Egyebek
 • 2017. december 27. (rendkívüli)
  • Meghívó
 • 2017. december 15. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) Települési arculati kézkönyv, településképi rendelet elfogadása
 • 2017. december 8.
  • Meghívó
 • 2017. december 8. közmeghallgatás
  • Meghívó
 • 2017. november 13.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Óvodavezetői pályázat elbírálása
  • 3) 2017. évi költségvetési előirányzat módosítás, pénzügyi beszámoló
  • 4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása
  • 5) 2017. évi közbeszerzési terv módosítása
  • 6) Képviselő-testület 2018. évi munkatervének megalkotása
  • 7) Települési arculati kézkönyv véleményezése
  • 8) A reklámok és reklámhodozók elhelyezéséről szóló rendelet elfogadása
  • 9) A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
  • 10) A helyi népszavazásról szóló rendelet elfogadása
  • 11) A temetőről és temetkezésről szóló rendelet módosítása
  • 12) Beszámoló a Hivatal munkájáról
  • 13) 2018. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása
  • 14) Egyebek
 • 2017. október 20.
  • Meghívó
  • 1) Digitális jólét program pályázati lehetőség
  • 2) Óvodavezetői pályázat előkészítő bizottság tagjainak megválasztása
 • 2017. szeptember 26.
  • Meghívó
  • 1) A helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása
 • 2017.szeptember 18.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
  • 3) A Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
  • 4) Tájékoztatás a 2017. évi gazdálkodásról
  • 5) Panoráma utca szennyvíz közmű hálózat kivitelező választás
  • 6) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat
  • 7) ÉDV Zrt. 2018-2030 gördülő fejlesztési terv elfogadása
  • 8) Egyebek
 • 2017. augusztus 21. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat
  • 2) Panoráma utcában kialakított új telkek vételáráról szóló döntés
  • 3) Panoráma utca szennyvíz közmű hálózat kivitelezői ajánlattételi felhívás
  • 4) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos változások
  • 5) HÉSZ módosítás
  • 6) Leányvári Óvoda alapító okirat módosítása
  • 7) A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása
 • 2017. június 12.
  • 1) Két ülés közötti időszak beszámoló
  • 17) ÉDV Zrt. 2018. évi bérleti díj tervezett felhasználása
  • 16) Leányvár Óvoda Kindergarten Leinwar intézményvezetői pályázat
  • 15) Mindigfa Bt. Óvodai játszókert ajánlat
  • 15) Fadoktor Kft. Óvodai játszókert ajánlat
  • Meghívó
  • 15) Előterjesztés - TOP óvodai játszókert pályázat kivitelező választás
  • 15) Acer Kft Óvodai játszókert ajánlat
  • 14) Ulmod-Bau Kft vis maior ajánlat
  • 14) Schmidt 64 Kft. vis maior ajánlat
  • 14) Samo Bt. vis maior ajánlat
  • 1) Lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések
  • 14) Előterjesztés - Vis maior támogatás kivitelező választás
  • 13) Hulladékgazdálkodási Társulás csatlakozási és kilépési szándékok
  • 2) Rendőrségi beszámoló 2016
  • 11) Leányvár közművelődési rendelet tervezet
  • 12) Képviselői tiszteletdíj rendelet tervezet
  • 10) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
  • 9) Iskola beszámoló melléklet -Szabadidő_elemzése
  • 3) Esztergomi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámoló 2016
  • 9) Beszámoló 2016-17 tanév iskola
  • 4) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámoló 2016
  • 5) Szociális Alapellátó Szolgálat beszámoló 2016
  • 6) Háziorvosi Szolgálat beszámoló 2016
  • 6) Háziorvosi Szolgálat beszámoló melléklet 1
  • 6) Háziorvosi Szolgálat beszámoló melléklet 2
  • 7) Védőnői Szolgálat beszámoló 2016
  • 8) József Attila Megyei Könyvtár beszámoló 2016
  • 8) Művelődési Ház beszámoló 2016
  • 16) Óvoda intézményvezetői pályázat előterjesztés
 • 2017. április 24.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) 2016. évi költségvetési előirányzat módosítása
  • 3) Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
  • 5) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről
  • 7) Döntés civil szervezetek támogatásáról
  • 9) Víziközmű tulajdon átadás
  • 10) Döntés köztisztviselők napjáról
  • 11) Erzsébet utcai járdaépítésre érkezett ajánlatok elbírálása
  • 12) Egyebek
 • 2017. január 30.
  • Meghívó
  • 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2) A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
  • 3) Az alpolgármester illetményének meghatározása
  • 4) A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása
  • 5) A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
  • 6) Bölcsődei ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadása
  • 7) 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása
  • 8) A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 • 2017.01.23
  • Meghívó
  • 1. A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása
  • 2. Kistérségi Alapellátó Szolgálat térítési díj rendelet módosítása
 • 2016. december 9. (közmeghallgatás)
  • Meghívó
 • 2016. december 9.
  • Meghívó
  • 1. Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulása Társulási Megállapodás Módosítása
  • 2. Évértékelő és 2017-es tervek
 • 2016. november 14.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2. 2017. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása
  • 3. Beszámoló a Hivatal munkájáról
  • 4. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotása
  • 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
  • 6. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálat
  • 7. A belterületi utak forgalmi rendjéről szóló rendelet módosítása
  • 8. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
  • 9. A filmforgatásról szóló rendelet módosítása
  • 10. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet elfogadása
 • 2016. október 17. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1) Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításához hozzájárulás
  • 2) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 • 2016. szeptember 12.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2. 2016. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosítás
  • 3. Beszámoló a 2016. évi I. féléves költségvetés végrehajtásáról
  • 4. Szabályzatok felülvizsgálata
  • 5. ASP-vel kapcsolatos pályázati felhívás
  • 6. ÉDV Zrt. vagyonértékelés és vagyonleltár elfogadása
  • 7. Önkormányzati kezelésű utak forgalmi rendjének felülvizsgálata
  • 8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
  • 9. Egyebek
 • 2016. július 8. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1. Pályázat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
  • 2. Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésekről döntés
 • 2016. június 6.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2. Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről
  • 3. Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámolója
  • 4. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
  • 5. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 6. Háziorvosi Szolgálati tevékenységéről szóló beszámoló
  • 7. Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 8. PÁIK Grundschule Leinwar működéséről szóló beszámoló
  • 9. A Leányvári Óvoda működéséről szóló beszámoló
  • 10. Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
  • 11. Civil szervezetek beszámolója
  • 12. Hármashatár közterület jellegének megváltoztatása
  • 13. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítása
  • 14. Az épített környezet védelméről szóló rendelet módosítása
  • 15. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • 16. Egyebek - a) ingatlan eladás részletfizetési kérelem, b) Döntés iskolai felújítások kivitelezőinek kiválasztásáról
 • 2016. május 3. rendkívüli
  • Meghívó
  • 1. Bejelentés vis maior eseményről
 • 2016. április 27. rendkívüli
  • Meghívó
  • 1) Általános Iskola névváltozásával kapcsolatos véleményezés
 • 2016. április 18.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2. Panoráma utca útburkolat felújítása
  • 3. 2015. évi költségvetési előirányzat módosítása
  • 4. Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
  • 5. 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotása
  • 6. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről
  • 7. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi beszámolója
  • 8. Döntés civil szervezetek támogatásáról
  • 9. A háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet elfogadása
  • 10. A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet módosítása
  • 11. Pilisi Építészeti Útmutató
  • 12. Vételi ajánlat a Leányvár a 179/3 hrsz-ú, valamint az 1106 hrsz-ú ingatlanra
  • 13. Fogászati ügyelet díjának változása
  • 14. Egyebek / a.) Zártkerti ingatlanok művelési ág alóli kivonása
 • 2016. február 22. rendkívüli
  • Meghívó
  • 1. Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar óvodavezetői pályázat elbírálása
  • 2. "Panoráma utca útburkolat felújítás" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
  • 3. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • 4. Integrált Területi Program keretmegállapodás elfogadása
  • 5. Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére részletfizetési kérelem
  • 6. Vételi ajánlat a Leányvár 016/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
 • 2016.február 1.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  • 2. 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása
  • 3. A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  • 4. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
  • 5. Közterület elnevezése, házszám megállapítás
  • 6. 2016. évi Közbeszerzési terv elfogadása
  • 7. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
  • 8. A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása
  • 9. Ingatlanközvetítői szerződés
  • 10. Egyebek
 • 2016.01.13.
  • Meghívó
  • Óvodavezető pályázat elbírálásával kapcsolatos bizottság létrehozása
 • 2015. december 12. (közmeghallgatás)
  • Meghívó
  • Beszámoló a kormányablakokról
 • 2015. december 7.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
  • 2. A Piliscsévi Sport Egyesület támogatás iránti kérelme
  • 3. Egészségügyi ellátási szerződés felülvizsgálata
  • 4. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
  • 5. Évértékelő
  • 6. Egyebek
 • 2015. november 30. rendkívüli
  • Meghívó
  • Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat további működésének felülvizsgálata
  • Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
 • 2015. november 9.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
  • 2. 2016. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása
  • 3. Beszámoló a Hivatal munkájáról
  • 4. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotása
  • 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
  • 6. Hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról és igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítása
  • 7. Panoráma utca 219. hrsz vételi ajánlata
  • 8. Egyebek - a.) Háziorvosi szerződés felülvizsgálata (közüzemi díjak) b.) Gerstner Jánosné vételi ajánlata
 • 2015. október 26.
  • Meghívó
  • 1. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
 • 2015. szeptember 14.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
  • 2. Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi beszámolója
  • 3. 2015. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosítás
  • 4. Beszámoló a 2015. évi I. féléves költségvetés végrehajtásáról
  • 5. PÁIK Grundschule Leinwar - Beszámoló a 2014-15-ös tanévről
  • 6. Oktatási intézményekben pszichológus foglalkoztatása
  • 7. Óvodavezetői pályázat kiírása
  • 8. Helyi építési szabályzat felülvizsgálata
  • 9. KEOP. 2015/5.7.0. pályázat közbeszerzési eljárásának lezárása
  • 10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
  • 11. Egyebek a) Gerstner Jánosné ingatlanügye b) Tájékoztatás Kiss Lászlóné nyugdíjazásával kapcsolatban c) Tájékoztatás a falunapról d) Szociális célú tüzifa támogatás
 • 2015. augusztus 1. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1. Döntés a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar óvodavezetői megbízásáról
 • 2015. július 2. rendkívüli
  • Meghívó
  • 1. KEOP 2015/5.7.0 pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása
 • 2015. június 19. rendkívüli
  • Meghívó
  • 1. Döntés KEOP 2015/5.7.0 pályázaton való részvételről
  • 2. Leányvár 474/1 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlat
 • 2015. június 1.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
  • 2. Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről
  • 3. Leányvári Óvoda Leinwar működéséről szóló beszámoló
  • 4. Művelődési Ház tevékenységéről szóló beszámoló
  • 5. Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 6. Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 7. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 8. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámoló
  • 9. Civil szervezetek beszámolója
  • 10. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
  • 11. Közétkeztetési pályázat elbírálása
  • 12. Bécsi úti járdaépítési pályázat elbírálása
  • 13. Egyebek
 • 2015. június 1. rendkívüli
  • Meghívó
  • 1. Döntés a Bécsi úti járdaépítési pályázattal kapcsolatos Közbeszerzési Bizottságról
 • 2015. április 20.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közt eltelt időszak eseményeiről
  • 2. 2014. évi költségvetési előirányzat módosítása
  • 3. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
  • 4. 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotása
  • 5. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
  • 6. Döntés civil szervezetek támogatásáról
  • 7. Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése
  • 8. Egyebek
 • 2015. április 10. rendkívüli
  • Meghívó
  • Rendkívüli szociális támogatásról döntés
 • 2015. március 19.
  • Meghívó a Képviselő-testület 2015. március 19-én (csütörökön) tartandó ülésére
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
  • 2. Szabályzatok elfogadása
  • 3. A 2015. évi Közbeszerzési terv elfogadása
  • 4. A helyi adórendelet módosítása
  • 5. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • 6. Ingatlan elővásárlási jog levétele az 1002-es helyrajzi számú ingatlanról
  • 7. Közétkeztetési pályázat kiírása
  • 8. Döntés óvodabővítési pályázaton való részvételről
  • 9. Egyebek
 • 2015. február 9.
  • Meghívó a Képviselő-testület 2015. február 9-én tartandó ülésére
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
  • 2. A 2015. évi költségvetési rendelet
  • 3. A helyi adórendelettel kapcsolatos tájékoztatás
  • 4. A Leányvári Német Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
  • 5. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
  • 6. SZMSZ módosítás
  • 7. A polgármester 2015. évi szabadságolási tervének elfogadása
  • 8. Egyebek
 • 2014. december 15.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
  • 2. A képviselő-testület 2015. évi munkatervének megalkotása
  • 3. Leányvár Község gazdasági programja 2014-2019.
  • 4. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának felülvizsgálata
  • 5. A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
 • 2014. november 24.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
  • 2. 2015. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása
  • 3. Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása
  • 4. Leányvár Község Képviselő-testületének SZMSZ módosítása
  • 5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozása
  • 6. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása
  • 7. Ételszállítási szerződés felülvizsgálata
  • 8. Egyebek - Kistérségi társulási megállapodás módosítása
 • 2014. október 18. (alakuló ülés)
  • Meghívó
 • 2014. szeptember 29.
  • 1. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás
  • 2. Döntés a Várdomb utca felújításának kivitelezői szerződés módosításáról
  • 3. Döntés Panoráma utca és kápolna közötti útszakasz felújításáról
 • 2014. szeptember 26. (közmeghallgatás)
  • Meghívó
  • Évértékelő
 • 2014. szeptember 22.
  • Meghívó
 • 2014. szeptember 15.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
  • 2. Döntés KEOP-2014-4.10.0/F pályázat feltételes közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatokról.
  • 3. Leányvár Község Önkormányzata 2014. I. féléves pénzügyi előirányzata és a 2014. évi költségvetésről szóló a 3/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása
  • 4. A Leányvár Község Önkormányzatának 2014. évi I. féléves pénzügyi beszámolója
  • 5. Háziorvosi szerződés módosítása
  • 6. Közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló rendelet megalkotása
  • 7. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvétel
  • 8. Galcsik Ferenc kérelme
 • 2014. szeptember 15. együttes
  • Meghívó
  • 1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. féléves pénzügyi beszámolója
  • 2. Döntés a Közös Önkormányzati Hivatal létszámáról
 • 2014. augusztus 21.
  • Meghívó
  • 1. Döntés KEOP-2014-4.10.0/F pályázaton való részvételről, a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról
  • 2. Döntés Erzsébet utca felújítására adott kivitelezői ajánlatokról
  • 3. SZSZB tagok és póttagok megválasztása
  • 4. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
  • 5. Döntés művelődési ház vizesblokk felújítására adott kivitelezői ajánlatokról
  • 6. Galcsik Ferenc kérelme
  • 7. Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2014.(II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 2014. augusztus 11.
  • Meghívó
  • 1. Döntés KEOP-2014-4.10.0/F pályázaton való részvételről
  • 2. Döntés KEOP-2014-5.5.0/K pályázaton való részvételről
  • 3. Döntés Invitel részvényekről
 • 2014.július 21.
  • Meghívó
  • 1.Farkas János Művelődési Ház vizesblokk felújítás
  • ULMOD-BAU Kft ajánlat
  • 2.Erzsébet utca járdafelújítás kivitelezői
  • 3.Leányvári Polgárőrség
  • Erzsébet utca kivitelezői szerződés tervezet
 • 2014. július 02.
  • Meghívó
  • 1. Az óvodai és az általános iskolai felvételi körzetek meghatározása
 • 2014. március 10. (rendkívüli)
  • Meghívó
  • 1. Költségvetési rendelet megalkotása
 • 2014. március 10.
  • Meghívó
 • 2014. május 26.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
  • 2. Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről
  • 3. PÁIK Grundschule Leinwar működéséről szóló beszámoló
  • 4. Leányvári Óvoda Leinwar működéséről szóló beszámoló
  • 5. Művelődési Ház tevékenységéről szóló beszámoló
  • 6. Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 7. Védőnő Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 8. Civil szervezetek beszámolója
  • 9. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
  • 10. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámoló
  • 11. Leányvári Német Önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálata
  • 12. Egyebek
 • 2014. április 28.
  • M e g h í v ó
  • 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
  • 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
  • 3. Az önkormányzat 2013 évi zárszámadásának elfogadása
  • 4. Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzésről
  • 5. Döntés civil szervezetek támogatásáról
  • 7. Egyebek
 • 2014. április 28. Együttes
  • M e g h í v ó
  • 1. A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
 • 2014. április 1.
  • Meghívó
  • 2. SADE Magyarország pere
 • 2014. március 3.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
  • 2. Települési Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  • 3. Költségvetési rendelet megalkotása
  • 4. Leányvár Erzsébet utca 137. ingatlan értékesítés
  • 5. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
  • 6. Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar intézményvezetői pályázatának kiírása
  • 7/a. Megyei Német Nemzetiségi Fesztivál 2015
  • 7/c. Az óvodai beiratkozásról szóló hirdetmény
 • 2014. február 11.
  • Meghívó
  • 1. Döntés az óvoda bővítése és energetikai korszerűsítése BM pályázaton való részvételről
 • 2014. február 4.
  • Meghívó
  • 1. A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása
 • 2014. február 3.
  • Meghívó
  • 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
  • 2. Leányvár Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének megalkotása
  • 3. Leányvár Vaskapu-puszta 8/18 helyrajzi számom lévő magánút fenntartása
  • 4. Önkormányzati bérlakásra érkezett kérelem elbírálása
  • 5. Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása
  • 6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
  • 7. Döntés az LNNKKE és a Leányvári Óvodáért Alapítvány által nyert pályázatok finanszírozásához nyújtott Önkormányzati támogatásról. (szóbeli előterjesztés)
  • 8. Egyebek