Pályázati felhívás intézményvezetői beosztás betöltésére

2013. július 10.

Pályázati felhívás

 

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2013. október 1-től 2018. szeptember 30-ig szól

 

A munkavégzés helye:

 

2510. Dorog, Schmidt villa kert 3.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok (szociális alapellátás: étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás) ellátása és  intézményvezetői irányítása.

(Az intézmény székhelyén Dorog város közigazgatási területén, továbbá Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny települések közigazgatási területén)

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

 

  • Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában, vagy 8.1. pontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség, vagy a 15/1998. (IV.30.)  NM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja szerinti felsőfokú végzettség
  • Legalább 5 éves  a szociális alapellátás szakterületen megszerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

-          részletes szakmai önéletrajz

-          a képesítést igazoló okirat egyszerű másolata

-          90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő célhoz kötött kezeléséhez hozzájárul

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, azt vállalja

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálása során a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen való megtárgyalásához járul hozzá

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2013. október 1.

 

Pályázat beérkezésének határideje: 2013. augusztus 7. szerda 12. 00 óra

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Chmelik Lászlóné szociális osztályvezető nyújt a 30/431-299 telefonszámon

 

A pályázat benyújtásának módja:

postai úton: Dorog Város Polgármesteri Hivatala (2510. Dorog, Bécsi u. 71.) címére történő megküldésével.

 

vagy,

 

személyesen: Dorog Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztály (2510. Dorog, Bécsi út 71.)

 

A Pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa által létrehozott döntés előkészítő bizottság véleményezi. A kinevezésről a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 13.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Szociális Közlöny

 

Dorog Város Önkormányzatának honlapja

Dorogi kistérség településeinek honlapja